Levelwerk begint bij een juist schoolbeleid: voer ScanHB uit!

Jan Kuipers, auteur ScanHB

De kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen blijft onverminderd in de belangstelling staan. Er zijn mooie ontwikkelingen en schoolteams groeien in hun vakmanschap. Veel samenwerkingsverbanden hebben in 2020 een subsidie ontvangen. Hiermee kunnen ze samen met schoolbesturen nog meer stappen zetten.

Het is goed om van tijd tot tijd een pas op de plaats te maken en na te gaan wat de stand van zaken feitelijk is. Een moment van bezinning en reflectie om daarna weer volgende stappen te zetten. Een gedegen kwaliteitsmeting helpt daarbij.

De vraag ‘hoe ver ben ik als schoolbestuur of school’ was niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Een goed instrument, om kwaliteit in kaart te brengen, ontbrak. Met de ontwikkeling van ScanHB is zo’n kwaliteitsinstrument nu wel voorhanden!

ScanHB

ScanHB is een online toolbox die helpt zicht te krijgen op de kwaliteit van het beleid en de professionaliteit van medewerkers inzake het onderwijsaanbod aan talentvolle/hoogbegaafde leerlingen. Met ScanHB krijg je op eenvoudige wijze en in korte tijd een compleet beeld van de kwaliteiten en de eventuele verbeterpunten in jouw onderwijsaanbod voor deze leerlingen.

– Wil je voor jouw schoolbestuur of school in het primair onderwijs de kwaliteit van het onderwijs voor deze leerlingen in kaart brengen?
– Wil je nagaan welke verbeterpunten je kunt aanbrengen in jouw aanpak?
– Wil je de aanpak voor talentvolle/hoogbegaafde leerlingen verbeteren?

ScanHB bestaat uit tien online checklijsten. Deze lijsten hebben betrekking op de beleidsbeschrijving (wat we willen) en op het handelen in de praktijk (wat we doen).

Er is een checklijst voor:

– de directeur
– de intern begeleider en/of coördinator passend onderwijs
– de specialist hoogbegaafdheid
– de leerkracht
– de plusklasleerkracht

Daarnaast zijn er checklijsten voor ouders en leerlingen. Je krijgt daarmee een beeld van de praktijk vanuit een andere optiek.

Jij bent aan zet

De kracht van ScanHB is dat jij als professional zelf aan zet bent. De checklijsten worden namelijk niet ingevuld door beoordelaars, maar door de professional zelf en past daarmee volledig in het beeld van het eigenaarschap. Jij wordt als professional gezien en niet als uitvoerder van taken die door anderen gecontroleerd moet worden. In mijn boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’ en in ‘SiDi PO’ hanteer ik exact hetzelfde uitgangspunt.

Eigenaarschap betekent dat jij weet hoe jij jouw werk het beste kunt aanpakken. Maar het betekent ook dat jij in de spiegel kijkt en nagaat waar het beter kan. Met de scores uit de checklijst en de uitgebreide aanbevelingen wordt die spiegel voorgehouden. ScanHB helpt je verder.

Bestellen

Ga direct aan de slag op www.scanhb.nl.

Jan Kuipers, auteur ScanHB

Gerelateerde berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken..